"Φαιστός - Phaestos" Heraklion Things to Do Tip by GeorgiosX

Heraklion Things to Do: 122 reviews and 180 photos

 
 

¢ëëï Ýíá óçìáíôéêü ìéíùéêü áíÜêôïñï! - Another important Minoan palace!

Directions: Íüôéá ÊñÞôç (íïôéïäõôéêÜ áðü ôï ÇñÜêëåéïí) - Southern Crete (southwest of Irakleion)
othercontact: 0892 - 091 315

Review Helpfulness: 1.5 out of 5 stars

Was this review helpful?

  • Written Aug 26, 2002
  • Send to a Friend
  • Add to your Trip Planner
  • Report Abuse

Comments

GeorgiosX

“It`s me, Alexander the Great!”

Online Now

Male

Top 5,000 Travel Writer
Member Rank:
0 4 2 0 4

Have you been to Heraklion?

  Share Your Travels