"BIZANI - Prefecture of Ioannina" Bizanion by StefanosS

Bizanion Travel Guide: 0 reviews and 11 photos

Alternative spellings: Bizani, Bizanion

Pavlos Vrellis Museum
Wax Models of Greek History
Bizani - Ioannina


Vrellis' Museum is sited by the highway Ioannina-Arta, at the village Bizani. Scenes of the Greek History and historical persons are represented by waxen models of natural size. The Museum was founded by the artist Pavlos Vrellis in February 1983 on his own expences and personal work. The building is constructed in the urban, fortress-type Epirus architectural style of the 18th-century, according to his own desings, without storeys but on a variety of distinct parallel and connected levels. The visitor moves along mountains, houses, caves, churches, alleys, etc. following a non-circular but endless course, ingeniously devised and arranged. Thus, 24 centuries of Greek history (500 BC - 2000 AC), are presented through 37 themes related to various episodes, chosen by the artist himself.

Ìïõóåßï ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò Ðáýëïõ ÂñÝëëç
ÌðéæÜíé - ÉùÜííéíá


http://www.vrellis.org/
Only Greek language is working in the site.

Ôï ìïõóåßï ôïõ Ðáýëïõ ÂñÝëëç âñßóêåôáé óôçí åèíéêÞ ïäü Éùáííßíùí-Áèçíþí, óôï ÷ùñéü ÌðéæÜíé. ÁíáðáñéóôÜíïíôáé ìå êÝñéíá ïìïéþìáôá óå öõóéêü ìÝãåèïò óêçíÝò áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Éóôïñßá êáé éóôïñéêÜ ðñüóùðá. Ôï Ìïõóåßï éäñýèçêå áðü ôïí êáëëéôÝ÷íç Ðáýëï ÂñÝëëç ôïí ÖåâñïõÜñéï 1983. Ôï êôßñéï åßíáé äïìçìÝíï ìå Çðåéñþôéêç áóôéêÞ öñïõñéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ 18ïõ áéþíá, óýìöùíá ìå äéêÜ ôïõ ó÷Ýäéá, ÷ùñßò ïñüöïõò, áëëÜ ìå ìéÜ ðïéêéëßá áðü îå÷ùñéóôÜ ðáñÜëëçëá êáé óõíäåüìåíá åðßðåäá. Ï åðéóêÝðôçò êéíåßôáé ìÝóá áðü üñç, óðßôéá, óðçëéÝò, åêêëçóßåò, êÞðïõò êëð áêïëïõèþíôáò ìéá ìç-êõêëéêÞ äéáäñïìÞ ÷ùñßò ôÝëïò, Ýîõðíá äéáñõèìéóìÝíç. 24 áéþíåò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò (500 ð× - 2000 ì×) ðáñïõóéÜæïíôáé ìÝóá áðü 37 èÝìáôá ó÷åôéæüìåíá ìå äéÜöïñá ãåãïíüôá, åðéëåãìÝíá áðü ôïí ßäéï ôïí êáëëéôÝ÷íç.

Some of the exhibits:
ÌåñéêÜ áðü ôá åêèÝìáôá:

Please continue to my Travelogue.

  • Last visit to Bizanion: Mar 2003
  • Intro Updated May 9, 2016
  • Add to Trip Planner (?)
  • Report Abuse

Comments (2)

StefanosS

“We are all travellers on the earth. We come...we see...we go...”

Online Now

Male

Top 1,000 Travel Writer
Member Rank:
0 0 7 3 0
Forum Rank:
0 0 2 3 3

Badges & Stats in Bizanion

  • 0 Reviews
  • 8 Photos
  • 0 Forum posts
  • 2 Comments
  • 1,668PageViews

Have you been to Bizanion?

  Share Your Travels  

Travel Interests

See All Travel Interests (5)