"Budapeste Online Sehir Rehberi" gezgincelebi's Profile

Budapeste ve Estergon

Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kýsaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Slovenya ile komþu olan, denize kýyýsý olmayan, Avrupa Birliði üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasýnda bir ovaya yayýlan Macaristan, Türk'lerin son 400 yýllýk tarihinde yakýn iliþkiler geliþtirmiþ olduklarý bir ülkedir. Berlin’den sonra Orta Avrupa’nýn en büyük ikinci þehri olup, Macaristan nüfusunun beþte biri de burada yaþamaktadýr. Nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Orta Macaristan’ýn kuzeyinde, Tuna Irmaðý üzerindedir. Irmaðýn batý (sað) kýyýsýndaki Buda, doðu (sol) kýyýsýndaki Peþte ve Buda’nýn kuzeyindeki Obuda þehirlerinin 1873’te birleþmesiyle Budapeþte ismini alir. Ayrintilari www.budapestetur.com dan ogrenebilirsiniz

Macar Yemekleri

Dünyanýn en önemli mutfaklarýndan biri olan Macar Mutfaðý renk ve çeþni olarak çok zengin bir mutfaktýr. Macarlar mutfaklarý ile gurur duyarlar. Mutfaðýn Macarlarýn yaþamýnda büyük önemi vardýr. Ayrýca mutfak toplumda kiþinin sosyal konumunu ve entelektüel düzeyini de belirler. Macarlarýn yüzyýllardan beri gelen geleneksel yeme alýþkanlýðý bölgelere göre çeþitlilik gösterir. Macarlar günde 3 öðün yerler ve onlar 3 öðün yenmeyen bir yaþamý düþünemezler. Kahvaltý öðle yemeði ve akþam yemeði. Bu öðünlerin önemi þehir ve kýrsal kesime göre deðiþir. Özellikle kýrsal kesimde öðle yemeði en önemli öðündür. Geleneklere göre öðle yemeði tam saat 12.00'de yenir. Þehirde ise çalýþma hayatýnýn getirdiði zorunluluklardan dolayý akþam yemeði en önemli öðün haline gelmeye baþlamýþtýr. Ayrintilari www.budapestetur.com dan bulabilirsiniz

  • Intro Updated Nov 7, 2011
  • Report Abuse

Comments

Share your travels with the world!

Join Now!

gezgincelebi

Online Now

This member has not been ranked.
No VT rank yet.
         
Member Since
Nov 7, 2011

Badges & Stats

  • 0 Reviews
  • 0 Photos
  • 53PageViews
  • 0 Countries
  • 0 Cities

Latest Activity

See All Activity

Friends

No friends yet.